Over

Stichting van Zanten Foundation is op 14 juni 2012 opgericht en gevestigd in Hilversum.

De stichting ondersteunt (wereldwijde) activiteiten en projecten.

De middelen van de stichting worden gevormd door schenkingen, erfenissen en legaten, opbrengsten van haar vermogen, subsidies en alle overige wettige baten.

Het bevorderen van de toegang tot onderwijs

Het conserveren van muziek en cultuur

Het bevorderen van toegang tot gezondheidzorg

Het beschermen en conserveren van natuur en milieu

Het bestrijden van armoede

Het bevorderen van beoefening van sport en beweging

De stichting heeft onder andere de volgende donaties verricht:

Bestuur:

Voorzitter: R.A. Van Zanten
Secretaris: M.A.Z. van Zanten – de Clerck

Taken en bevoegdheid bestuur

  • Het besturen van de stichting en het ontwikkelen van beleid ten behoeve van de doelmatige verwezenlijking van haar doelstellingen;
  • Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, bezwaring en vervreemding van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsinstelling voor een schuld van een ander verbindt;
  • Het bestuur kan voor administratieve en dagelijkse handelingen van de stichting een (rechts)persoon aanstellen als administrateur en aan deze procuratie verlenen. Het bestuur kan de aanstelling of de procuratie op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen.

Aanvragen

Er worden subsidies en giften verleend aan rechtspersonen en natuurlijk personen. Subsidies en giften worden verleend aan kleinschalige en middelgrote projecten met een maximum van 15.000 euro per project, op het gebied van onderwijs, cultuur, muziek en sport.

De stichting verleent geen subsidies of giften aan projecten op het gebied van bouw, restauratie of instandhoudingskosten.
Als u denkt dat uw project, op basis van de vermelde doelstellingen in het beleidsplan van de stichting, in aanmerking komt, kunt u via het onderstaande formulier een aanvraag indienen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomenProject document:
Financieel plan:
Statuten:
Andere:

Gegevens

Stichting van Zanten Foundation is op 14 juni 2012 opgericht en gevestigd in Hilversum.

De stichting ondersteunt (wereldwijde) activiteiten en projecten. De middelen van de stichting worden gevormd door schenkingen, erfenissen en -legaten, opbrengsten van haar vermogen, subsidies en door alle overige wettige baten.

Aansluiting bij FIN op 27 januari 2014

Naam:Stichting van Zanten Foundation
RSIN:8517.43.407
Contactpersoon:de heer S. Emam
Adres:Postbus 447,
 1200 AK Hilversum
Email: aanvraag@svzf.nl